پنل پیشانی

در اندازه های طولی 70، 96، 120، و 146 و عرضی 42 سانتی متر و قابلیت نصب روی همه پایه ها

از همین دسته بندی